דלג לתוכן המרכזי

השוואת דגמים

הוסף דגמים+

תקנון

רכישת מוצרים באתר

 1. בטרם ביצוע רכישה באתר המנוהל ומפועל על ידי מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ("מאיר") תידרש למלא טופס הזמנה עם פרטיך וככל שהתשלום יבוצע באתר, גם פרטי אמצעי התשלום ("טופס ההזמנה"). מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים שהם נכונים ומדויקים. האחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש באתר בלבד. מאיר לא תהיה אחראית לכל תוצאה לרבות נזק והוצאות נוספות שעשויים להיגרם למשתמש באתר בשל הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. 
 2. מסירת פרטים שאינם נכונים היא עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. מאיר שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 3. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל המזמין באתר הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. לאחר מכן הוא יוחזר אל דף התשלום ויתבקש להזין אמצעי תשלום חלופי. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד, מאיר לא תהיה אחראית לפרטים שגויים שהוזנו.
 4. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות הודעת אישור אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המזמין לאחר ביצוע ההזמנה ("הודעת האישור") למען הסר ספק אין בחיוב המזמין או בשליחת הודעת האישור בכדי לאשר שהמוצר קיים במלאי או לחייב את מאיר בהספקת המוצר. עם סיום הליך המכירה תישלח לדואר האלקטרוני של המזמין הודעה המכילה את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק ("הודעת פרטי עסקה").
 5. במקרה והודעת האישור או הודעת פרטי העסקה לא נמסרו או התקבלו אצל המזמין כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, המזמין ידווח על כך באופן מיידי למאיר במספר 5789* או בכתובת הדואר האלקטרוני moked.mct.co.il.
 6. משלוח של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק ממתן השירות למזמין אינן מהוות "מסר פרסומי". המזמין מאשר ומסכים לקבל ממאיר הודעות כאמור.

דמי משלוח

 1. דמי משלוח עבור כל מוצר שיוזמן מהאתר הם ללא עלות.

 

ביטול עסקה על ידי הצרכן

 1. הרוכש מוצרים באתר רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 לרבות התקנות מכוחו ("החוק").

 

 1. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו בוצע התשלום עבור רכישת המוצר ובכפוף ללוחות הזמנים והתנאים של חברת האשראי.
 2. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים לרוכש, במידה וטרם יצא את מחסני מאיר או ספקיה, לא יגרור חיוב נוסף, ומאיר תשיב לרוכש את הסכומים ששילם בעסקת הרכישה. החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.
 3. בהתאם לחוק, הצרכן רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון; בדואר רשום; בדואר אלקטרוני; באינטרנט בקישור ייעודי בדף הראשי [אלוויט שימו לב –  יש ליצור באתר קישור לצ'ק בוקס שיפתח מייל אליו יהיה ניתן לשלוח את הודעת הביטול > להקים טופס ביטול עסקה] באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ההתקשרות המצוינים לעיל ומפורטים בתקנון זה. בהודעת ביטול מחויב הצרכן לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – מספר הזמנה.
 4. הרוכש יוכל לבטל את עסקת הרכישה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעת פרטי העסקה כנדרש על פי חוק, לפי המאוחר.
 5. החזרת המוצרים למאיר תתבצע: (1) דואר גוביינא; (2) החזרה למחסני מאיר ב _______________;
 6. בהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאים לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת פרטי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין מאיר לבין הצרכן כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). מאיר תהיה רשאית לדרוש הצגת תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הצרכן הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדשה.
 7. במקרה של ביטול הרכישה על ידי הצרכן שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר מאיר בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.
 8. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של מאיר לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. לפיכך, צרכן המבקש לבטל עסקה נדרש להחזיר את המוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן ועל מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 9. מאיר לא תישא באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 10. מאיר אינה אחראית לשימוש יעשה הצרכן ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או מאיר לרבות הוראות הכביסה ו/או כל הוראה אחרת הנוגעת לשימוש במוצרים.
 11. הצרכן יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע למאיר אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהמופיע באתר.

ביטול עסקה ע"י מאיר 

 1. מאיר תהא רשאית לבטל עסקת מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:
  1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה או מכל מסמך מחייב או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;
  2. אם יתגלה כי הצרכן הזין פרטים שגויים בעת ביצוע הרכישה באתר ו/או ביצוע ההזמנה;
  3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע במאיר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר;
  4. אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל;
  5. כאשר לצרכן חוב כספי למאיר חלף המועד לפירעונו;
  6. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר;
  7. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, מגיפה, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
  8. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הצרכן או מי מטעמו;
  9. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם הוצאת המשלוח לצרכן). בוטלה ההזמנה כאמור, מאיר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם לצרכן או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר;
  10. כאשר קיים חשש, מצד מאיר שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הצרכן נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מאיר תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 אספקת והובלת המוצרים

 1. מאיר תפעל כדי לספק את המוצר לצרכן בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי.
 2. מאיר תדאג לספק את המוצר הנרכש לנקודת איסוף שבחר הצרכן באתר או לכתובת אחרת, כפי שהוקלדה על ידי צרכן ("כתובת הצרכן"), ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן. 
 3. אספקת המוצרים לכתובת הצרכן תעשה באמצעות שליח "עד הבית" על ידי חברת שילוח חיצונית או דואר ישראל, או בנקודות איסוף לבחירת הצרכן.
 4. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר כאזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה ובעת ליקוט ההזמנה התברר כי קיים חוסר במלאי במוצרים באתר, מאיר תשלח לצרכן הודעה ובה תעדכן בדבר החוסרים במלאי והצרכן לא תחויב בגין הפריטים שחסרים .
 5. למען הסר ספק, מאיר לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולצרכן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שמאיר תשיב לצרכן כל סכום ששולם לה במידה ואכן שילם הצרכן למאיר ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

* תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים.

** להסרת ספק מובהר כי תקנון זה חל אך ורק על רכישת מוצרים באתר האינטרנט של החברה ואינו חל על רכישת מוצרים בסניפי ואולמות המכירה של מאיר

חיפושים פופולארים: אופנועים Xadv FORZA 750 חדשות מבצעים
{{result.text}}

Loading...